BNZ-logo.jpg         nzheraldlogo.gif          bobdey.gif
 
                      Weekly Economic Commentary